Uitnodiging Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Beste leden,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Winterswijkse Tennis Club WTC, welke gehouden wordt op woensdag 16 oktober 2019 om 20.00 uur.
De agenda treft u hieronder aan.

1. Opening
2. Onderwerp nieuwe accommodatie;
a. Historisch overzicht
b. Uitkomsten/presentatie van uitgediepte scenario’s (2)
I Renovatie
II Nieuwbouw
3. Stemming leden
4. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
5. Sluiting vergadering

Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen.

Met vriendelijk groet,
Meino Janszen, voorzitter
Sander Stortelers, secretaris
Onno Beijers, vicevoorzitter