Algemene Ledenvergadering woensdag 4 maart a.s. !!!

Beste leden,

De geplande Algemene ledenvergadering van 29 januari gaat niet door. Gewoonlijk vindt onze jaarlijkse ALV plaats op de laatste woensdag van januari. Daarin doet het bestuur verslag over het afgelopen jaar en geeft het een prognose voor het nieuwe jaar.

Dit jaar willen we jullie ook de definitieve renovatieplannen presenteren. Zowel voor de inrichting van het park, als de verbouwing van ons clubhuis. Daarvoor kwam eind januari net te vroeg. Enerzijds is het een hele klus om zowel voor het park als het gebouw de optimale variant te vinden. Daarnaast zijn we natuurlijk ook afhankelijk van externe partijen. Denk daarbij aan de gemeente, architect en bouwkundigen. En dat met de feestdagen…

We wilden voorkomen dat we jullie na de gewone ALV eind januari, binnen 6 weken weer moeten uitnodigen voor een Buitengewone ALV over de renovatieplannen. Daarom is gekozen om een nieuwe datum vast te stellen op woensdag 4 maart 2020, om 20.00 uur. We rekenen op jullie begrip voor dit uitstel en nodigen jullie van harte uit.

Voorafgaand aan de ALV, op woensdag 26 februari van 20.00 – 22.00 uur, is er een inloopavond waarin de plannen gepresenteerd worden, en waar bestuursleden aanwezig zullen zijn voor toelichting en vragen. Dit is ook het geval op 4 maart, een uur voor de ALV. De bedoeling hiervan is dat iedereen zich goed kan informeren, voordat er om goedkeuring wordt gevraagd.

De data op een rij:
Woensdag 26 februari van 20.00 – 22.00 uur, Inloopavond met presentatie renovatieplannen
Woensdag 4 maart van 19.00 – 20.00 uur, Inloopavond met presentatie renovatieplannen
Woensdag 4 maart om 20.00 uur, Algemene Ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening

 2. Mededelingen en/of ingekomen stukken

  1. Vaststelling agenda

 3. Notulen ALV 30 januari 2019 en bijzondere ALV 16 oktober 2019

 4. Jaarverslag WTC

  1. Jaarverslag bestuur, operationele gang van zaken & ledenanalyse

  2. Verslag Technische commissie

  3. Verslag Jeugdcommissie

 5. Financieel/exploitatie overzicht 2018/2019 (financieel verslag ter inzage voor de vergadering)

  1. Verslag kascommissie

  2. Bespreking begroting 2019/2020

  3. Benoeming kascommissie

 6. Verslag Stichting Accommodatie WTC

 7. Bestuursjaar 2020

  1. Voorstel contributie 2020

  2. Verdere plannen 2020

  3. Bestuursverkiezingen

   1. Aftredend en niet herkiesbaar Onno Beijers (vice voorzitter)

   2. Aftredend en niet herkiesbaar Wim Wassink (jeugdcommissie)

   3. Aftredend en niet herkiesbaar Sander Stortelers (secretaris)

   4. Voorstel bestuur: Winneke Lobeek als secretaris,

   5. Jeugdcommissie/vice voorzitter vacant

 8. Presentatie renovatieplannen

 9. Stemming over renovatieplannen

 10. Rondvraag/wat verder ter tafel komt

 11. Sluiting vergadering

Het wordt een boeiende vergadering, maar ook heel bepalend voor de toekomst van onze mooie vereniging. Wij hopen dan ook dat jullie in grote getale aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijk groet,

Meino Janszen, voorzitter
Sander Stortelers, secretaris
Onno Beijers, vicevoorzitter

 

De notulen van de ALV van 30 januari en 16 oktober 2019 zijn te vinden op de website.

Kom jij ook? Jouw aanwezigheid is belangrijk.